Home

Zu Buurschent am Festsall. Den 17., 18., 24., 25. Januar um 20:00 Auer an den 26. Januar um 17:00 Auer.

Reservatiounen iwwer email: reservation@kuliss.lu oder iwwer Telefon 621 745 035 (17:00-20:00)

Et spillen: Marc Baatz, Colette Emering-Storn, Annette Junker-Fohl, Paul H. Keltesch, Romina Nesen-Ciaccia, Denise Nicolay-Mohnen, Joanne Steichen, Marco van Maris, Alain Weber
Regie: Denise Nicolay-Mohnen
Technik: Christian Schlim